BDI

חברת החשמל לישראל בע"מ

ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

פרופיל

שנת הקמה 1923
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001 - ראה מפה
טלפון 04-8182222
פקס 04-8186100
רשתות חברתיות
אתר החברה www.iec.co.il
   
   

מנהלים

יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון, חברת החשמל לישראל בע"מ

יפתח רון-טל

יו"ר הדירקטוריון

עופר בלוך, מנכ''ל, חברת החשמל לישראל בע"מ

עופר בלוך

מנכ''ל

אודות


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והשנאה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-45 יחידות מסוג טורבינות גז (14 מתוכן פועלות במחזור משולב). כושר הייצור המותקן של החברה עמד ביום 31.12.17 על 13,617 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. נכון ליום 31.12.17 מעסיקה חברת החשמל 11,902 עובדים ומספקת שירות לכ-2.77 מיליון לקוחות.

שנת 2017 – פעולות פיתוח
בעשור האחרון השקיעה החברה כ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה.
מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים והתת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו מסתכם ב-4,718.5 ק"מ, ובמתח 115 ק"ו – 91 ק"מ.
אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו מסתכם ב-760 ק"מ. מערכת ההשנאה כוללת 11 תחנות-מיתוג ו-200 תחנות-משנה, 51 מתוכן בבעלות פרטית.

הספק שנאי הקישור בתחנות המיתוג 400/161 ק"ו הסתכם בסוף השנה ב-12,945 מגה-וולט-אמפר. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות המשנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-20,945 מגה-וולט-אמפר. יכולת ההשנאה בתחנות המשנה שבבעלות הצרכנים הפרטיים הסתכמה ב-3,308 מגה-וולט-אמפר.
מערכת החלוקה כללה בסוף 2017 קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של 27,652 ק"מ; 50,053 שנאי חלוקה בהספק כולל של 25,258 מגה-וולט-אמפר וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 35,527 ק"מ.
בשנת 2017 הושקע סכום של 1,325 מיליוני ₪ בפיתוח מקטע החלוקה.

כניסה לעידן של אנרגיה חכמה – פרויקט "רשת חכמה" ו-"מנייה 
חכמה" (Smart Metering)
"רשת חכמה" (Smart Grid) הינה תפיסה חדשה ומתקדמת של מערכת חשמל המושתתת על שילוב רשת חשמל מתקדמת עם מערכות תקשורת, שליטה, בקרה ומערכות מידע מתקדמות. רשת זו משלבת חיישנים ואמצעי בקרה מתקדמים וכן מערך מחשוב (הכולל איסוף נתונים ועיבודם), תקשורת ואוטומציה במרכיבי מערכת החשמל במטרה לשפר את הבטיחות, האמינות, היעילות והגמישות של
הרשת וכן לתרום לשיפור חוויית הלקוחות.
כחלק מהיערכות החברה לכניסה לעידן הרשת החכמה, התניעה החברה את החלפת המערכת לשליטה ובקרה על רשת החלוקה (DMS) במערכת מתקדמת (ADMS), העתידה להוות את הבסיס של "הרשת החכמה" ותאפשר את ניהול הרשת הכוללת מקורות יצור מבוזרים, מערכות לאגירת אנרגיה וטכנולוגיות חדשות נוספות.
בפרויקט "המנייה החכמה" נעשה שימוש בטכנולוגיה שעיקרה הינה שימוש במוני חשמל חכמים שמשדרים על גבי קווי החשמל במתח נמוך (PLC), לטובת העברת נתוני צריכה למרכז הבקרה הארצי. באמצעות טכנולוגיה זו מתקבלת תמונת מצב חשמלית אזורית על הנעשה בשתי שכבות תפעוליות: זו של הרשת וזו של מונה הלקוח. הניהול מתבצע ע"י מערכת בקרה מרכזית שפועלת מיחידת המונים הארצית שבחברה ומאפשרת את ניהול הצריכה של הלקוחות הגדולים במשק החשמל, המהווים כ-60% מסך הצריכה הכוללת, ושל הלקוחות הביתיים. התקנת מנייה חכמה הינה חלק מרכזי במהפכת רשת חשמל חכמה לקראתה נערכת חברת החשמל בשנים הקרובות. בפברואר 2017, נחתם חוזה בין חברת החשמל לחברת "אריקסון" לרכישת מערכות מחשוב לכ-200,000 מונים חכמים ללקוחות ביתיים, מערכת לבדיקת רשת התקשורת, מערכת לניהול עובדי חוץ, מונים ורכזות. כל אלה יתממשקו עם מערכות פנימיות בחברת החשמל, כולל מערכת הבילינג (שוב"ל) ומערכת ניהול רשת החלוקה במחוזות (הפיקוח המחוזי – ADMS). במהלך שנת 2017 החל פיתוח שלב א' למערכת, התקבלו משטחים ראשונים של מונים לבדיקות ולהתקנה בשטח. כמו כן, נמשכו הדיונים מול רשות החשמל על מסמך עלות-תועלת (CBA) לפריסה ארצית של מנייה חכמה ועל ההכרה בפרויקט הניסוי התעריפי ועלויותיו.

יצרנים פרטיים במתח על ועליון
בשנת 2017 נמשך שילובם של יצרנים פרטיים (יח"פים) חדשים, עם כניסתן לעבודה של שתי תחנות: דלק שורק, מזח"מ דו דלקי (גז-סולר) בהספק MW 140 ותחנת-הכוח באנרגיות פוטו- וולטאיות: "אשלים סאן" – בהספק MW 30. במקביל מתקיימים תיאומים טכניים להקמת 13 תחנות-כוח פרטיות נוספות. בנוסף ליצרנים עצמיים במתח עליון בהספק של 297 מגוואט, ההספק המותקן של היצרנים הפרטיים במתח עליון ועל הסתכם ב-3,100 מגוואט (נכון למאי 2018).

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה
בשנת 2017 עלו הכנסות החברה בכ-3.0% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-23,370 מיליון ש"ח. החברה סיימה את השנה ברווח של 4,740 מיליון ש"ח. במהלך שנת 2017 עלה דירוג האשראי הבינלאומי והמקומי של החברה בדרגה אחת ע"י שתי חברות הדירוג S&P ומעלות S&P כדלהלן:

דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.12.2017)
1. Baa2 :Moody's עם אופק יציב.
2. S&P: BBB עם תחזית יציבה.

דירוג החברה בישראל (נכון ל-31.12.2017)
1. S&P מעלות: +ilAA עם תחזית יציבה.
2. מידרוג: Aa2.il עם אופק יציב.

גיוסי הון
במהלך שנת 2017 גייסה חברת החשמל סך של כ-4.3 מיליארד ש"ח לצורכי השקעה בפיתוח משק החשמל ולטובת מיחזור חוב.

פירעונות חוב
במהלך שנת 2017 פרעה החברה סך של כ-5.1 מיליארד ש"ח בגין הלוואות ואג"ח.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס
שיא הביקוש במשק בשנת 2017 התרחש ב-26.7.2017 ועמד על
12,741 מגוואט (גידול של 1.1% לעומת שיא הביקוש הקודם ב-26.1.16). באותו היום סיפקה חברת החשמל 9,643 מגוואט, המהווים כ-77% מהביקוש המשקי. סך ייצור החשמל ביחידות החברה הסתכם בשנת 2017 ב-48.788Bn MWh. בשנת 2017 ייצרה החברה כ-45.15% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-53.54% באמצעות גז טבעי, כ-1.15% באמצעות סולר, כ-0.18% באמצעות מזוט וכ-0.01% באמצעות מתנול.
צריכת החשמל המשקית בשנת 2017 עלתה בכ-1.02% לעומת אשתקד.

הגז הטבעי במשק החשמל
בשנת 2017 היו לחברה שני מקורות אספקה לגז טבעי: שדה "תמר" ואוניית ה-LNG בעלת היכולת להפוך את הגז הטבעי הנוזלי המצוי בתוכה לגז. מאגרי "לווייתן", "תנין" ו-"כריש" מהווים מקורות גז פוטנציאליים לשימוש עתידי. במהלך שנת 2017 כ-91% מהגז הטבעי ששימש את החברה לייצור חשמל סופק לחברה משדה "תמר" וכ-9% סופק לחברה כגז נוזלי באמצעות האוניה המגזזת. ייצור החשמל באמצעות דלקים נוזליים הצטמצם בשנת 2017 לכדי 1.36% מסה"כ ייצור החשמל ע"י החברה (הנתונים אינם כוללים גז נוזלי שסופק ע"י אוניית ה-LNG). הוצאות החברה לצריכת דלקים בשנת 2017 הסתכמו בכ-8.4 מיליארד ש"ח. בשנת 2017 הסתכם ייצור החשמל ע"י חברת החשמל בכ-72% מכלל ייצור החשמל המשקי, כאשר את יתרת הכמות ייצרו יצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו-וולטאים.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית
בשנת 2017 המשיכה חברת החשמל לקדם את התוכנית הלאומית לחיסכון בחשמל, כדי למנוע מצבים של ניהול מחסור, לצמצם את הצורך הדחוף בהוספת יחידות ייצור ובו-זמנית להטמיע הרגלי שימוש מושכל בחשמל ושמירה על איכות הסביבה. החברה המשיכה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית והשקיעה כ-5.6 מיליון ₪ לקידום פרויקטי התייעלות אנרגטית באתרים התפעוליים והמנהליים של החברה.

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות
במהלך השנים נערכו דיונים בין הממשלה לבין גורמים רגולטורים, מונו צוותים וכן נדונו מספר מתווים אפשריים ליישום השינוי המבני בחברת החשמל. מאז חודש יולי 2017, חודשו ההתייעצויות וקוימו דיונים בין גורמי הממשלה הרלוונטיים, נציגי החברה, נציגי העובדים בחברה וההסתדרות לגבי מתווה מוצע לשינוי מבני שהחברה תיישם והשלכות מתווה על זכויות העובדים. ב-27 לדצמבר 2017, התגבש מתווה עקרונות בקשר לשינוי המבני אשר שימש כבסיס לדיונים ולמשא ומתן נוספים בין הצדדים הרלוונטיים לכל אחד מהנושאים. ב-10 למאי 2018, הגיעו הצדדים להבנות ביחס למתווה העקרונות בקשר לשינוי המבני לתקופה של שמונה שנים, אשר קיבל לאחר מכן את אישורו של דירקטוריון החברה. ב-3 ליוני 2018, אושר מתווה הרפורמה גם על ידי ממשלת ישראל וב-19 ליולי 2018 אישרה כנסת ישראל את התיקון לחוק משק החשמל.

פיתוח עסקי
היחידה לפיתוח עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולמצות באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, התשתיות והמשאבים האחרים העומדים לרשותה, כמו גם מוצרי הלוואי המצויים בידה. מטרת העל של הפעילות היא להבטיח מקורות עתידיים להכנסות, שיוכלו לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה ולהרחבת אפיקי פעילותה. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר במדינות אפריקה, מזרח אירופה ומדינות ברה"מ לשעבר. החברה פועלת למכירת שירותים מקצועיים בישראל וברשות הפלשתינאית.
תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: תכנון והקמה של מתקני חשמל בחו"ל; פעילות של מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל, כולל בתחומי ניהול אנרגיה והתייעלות אנרגטית; מסחור מוצרי לוואי הנוצרים בייצור חשמל; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים, ציוד ושירותים אחרים; הקמת מתקני תשתית חשמל עבור רשות האנרגיה הפלשתינאית. בשנת 2017 החברה המשיכה להרחיב את פעילותה החדשה יחסית בתחום שירותי ההגנה הכוללת למרחב הפיזי והקיברנטי.

מיזם התקשורת
חברת החשמל שותפה בחברת IBC – Israel Broadband Company מיום הקמתה ביולי 2013 ומחזיקה 40% מהון מניותיה. חברת החשמל מבצעת את כל עבודות התכנון ופריסת הכבלים האופטיים על תשתיות החשמל ומעניקה ל-IBC זכות שימוש בלעדית בתשתיות והקצאת אורכי גל על גבי שדרת הרשת האופטית של חברת החשמל.
חברת החשמל ביצעה תכנון, פריסת רשת אופטית וחיבור לבניינים על בסיס תשתית החשמל הקיימת בערים באר שבע, ת"א, רמת גן ועוד. על בסיס תשתית זו מספקת IBC ללקוחות ביתיים ועסקיים שירותי תקשורת רחבת פס, החל מ-100 מגה סימטרי. בנוסף, חברת החשמל מספקת ל-IBC תשתית לאירוח חדרי התקשורת של IBC ושירותי אחסנה ולוגיסטיקה הקשורים לפריסת רשת התקשורת. במהלך 2017 החלה חברת IBC בגיוס מקורות מימון חיצוניים להמשך פעילותה.

החממה הטכנולוגית ק.ר.ט
היחידה לקידום רעיונות טכנולוגיים (ק.ר.ט) הוקמה לצורך זיהוי רעיונות חדשניים ובעלי פוטנציאל עסקי בתחומי העיסוק של החברה. הרעיונאים, היזמים והממציאים אשר מצטרפים לחממה זוכים לתמיכה כספית, לליווי של צוות מקצועי, לשימוש בתשתיות המעבדתיות והפיזיות של החברה ועוד. נכון להיום פעילות במסגרת היחידה 15 חברות הזנק: 8 חברות בתחום רשת חכמה, 4 חברות בתחום התייעלות אנרגטית, 2 חברות בתחום אנרגיות מתחדשות ו-1 בתחום הגנת הסביבה.

איכות הסביבה
לחברה חזון סביבתי לאורו היא פועלת מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, התורמת למיזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. החברה מקדמת פעילויות להתייעלות אנרגטית ולחיסכון בחשמל בקרב הציבור ובצריכתה העצמית. נושא איכות הסביבה מהווה חלק אינטגראלי בכל תחומי עיסוקה של החברה ופעילותה כפופה לרגולציה נרחבת בתחום, אותה מובילים המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הפנים ואיגודי ערים לאיכות הסביבה. החברה עוקבת אחר התפתחות החקיקה הסביבתית וההתפתחות הטכנולוגית בתחום. הנהלת החברה מקיימת פגישות תקופתיות עם גופים סביבתיים מהמגזר השלישי מתוך הקשבה ואכפתיות לנושא.
בשנת 2017 השקיעה החברה כ-818 מיליון ש"ח בהיבטי איכות סביבה במקטע הייצור, בין היתר בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות לאוויר באתר "אורות רבין" בחדרה ובאתר "רוטנברג" באשקלון. סכום נוסף של כ-13 מיליון ₪ הושקע בפרויקטים סביבתיים מיוחדים.
בנוסף להשקעות הנ"ל הוציאה החברה בשנת 2017, במסגרת עלויות הפעלת תחנות-הכוח והוצאות נלוות לדלקים, סכום של כ-85 מיליון ₪ לצורך עמידה בדרישות הנובעות מהגנת הסביבה במערכת הייצור (מעבר לסך של כ-3 מיליון ₪ שאינם משוייכים למערכת הייצור). העלויות הסביבתיות שהחברה נשאה בהן בשנת 2017 הושקעו ברובן במניעה עתידית ובהפחתת פגיעה בסביבה, וכן בתיקון ושיקום.

מעורבות בקהילה
חברת החשמל פועלת ומובילה בתחום הפעילות בקהילה מזה למעלה מעשרים וחמש שנים כמהלך הנטוע בחזונה ובמדיניותה ומשקף את האחריות החברתית והסביבתית שלה. זו השנה הרביעית ברציפות שהחברה זוכה בקטגוריית "פלטינה+" בדירוג "מעלה" והציון אליו הגיעה הוא 93. בכנס הבינלאומי השני של "מעלה", זכתה החברה באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2017, בקטגוריית העסקת אנשים עם מוגבלות. במסגרת פעילותה בקהילה יוצרת חברת החשמל ומקדמת שיח עם הקהילה ומניעה לפעולה קהילות מגוונות ברחבי הארץ בנושאי מדע וטכנולוגיה; קיימות; התייעלות אנרגטית ונושאים הקשורים לחשמל ולאנרגיה. חברת החשמל הופכת לשחקן יוזם משמעותי ומוביל בשינוי תודעתי-התנהגותי בקהילה, למען איכות חיים כתפיסת עולם מקיימת.
בין הפעילויות המובילות ניתן למנות 130 תכניות לימודים בנושא התייעלות אנרגטית בכ-95 רשויות, לתלמידי חטיבות ביניים ותיכון, בני כל המגזרים, אשר מפיצים את התכנים והמסרים בקהילה הסובבת ובכך תורמת החברה להעצמתם ולהפיכתם למובילי שינוי. יו"ר אורט ומנכ"ל הרשת העניקו בשנת 2017 תעודת הוקרה מיוחדת לחברת החשמל על תרומה משמעותית לחינוך ולקידום מצוינות בחינוך בקרב בני נוער. 4 בתי ספר ממגזרים שונים השתתפו לראשונה ב-"התנסות בתעשייה": תכנית משרד החינוך המיועדת לעודד תלמידים בכיתות העליונות לבחור בחינוך טכנולוגי מקצועי ולתמוך בהתאמתו לסטנדרטים בינלאומיים. במהלך 2017, התקיימו שיתופי פעולה ייחודיים עם מערכת החינוך: תכנית "הכוון קדם-אקדמי" לעידוד תלמידים מצטיינים מהמגזר הלא יהודי להתקדם ללימודים באקדמיה ולהשתלב בשוק העבודה; תכנית "מגמה לעתיד"- המיועדת לצעירים עם צרכים מיוחדים בני 21-18 המעוניינים להשתלב בלימודי הסמכה בחינוך הטכנולוגי-מקצועי לקראת השתלבות בשוק העבודה. כמו כן, נמשכו גם תכניות הלימודים בנושאי סולקני תחמוצות הגופרית והחנקן והתייעלות אנרגטית בשיתוף "טכנודע אולגה". החשיפה הישירה והעקיפה לפעילויות המתוארות לעיל הקיפה כ-285,000 איש.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, נטלו חלק גם השנה כ-1,550 בתי ספר בכ-200 רשויות ברחבי הארץ. כן השתלבו בתכנית כ-2,000 גני ילדים. 250 מעובדי החברה וכ-12 מגימלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות ובשנה זו השתלבו בה גם הורי התלמידים בכ-25 ישובים.

ניהול סיכונים והמשכיות
סיכונים לסוגיהם הם חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. בתחום זה פועלת החברה בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות. הפעילות מתבצעת בהתאם למדיניות אב לניהול סיכונים, המגדירה דרכי פעולה, בקרה ודיווח בתחום, לרבות חובת השימוש במערכת מידע ממוחשבת. סקר סיכונים כולל בוצע בחברה בשנת 2016, והוא עסק, בין השאר, בזיהוי הסיכונים המהותיים המשפיעים על יכולת החברה להשיג את יעדיה. בנוסף, עודכנו מדדי הסיכונים ונקבעה רמת התיאבון לסיכונים של החברה אשר משקפת את רמת הנזק הכספי המצטבר כתוצאה מסיכונים שעלולים להתממש בתקופה נתונה. כיום, ניהול סיכונים מתבצע גם לרמות האגפים, המחוזות, תחנות-הכוח ופרויקטים, והופך לכלי עבודה בתחום קבלת החלטות ניהוליות ותפעוליות.
כחלק מניהול סיכונים, ממשיכה החברה לקדם את הכנתן, עדכונן ותרגולן של תכניות תגובה לתרחישים קיצוניים במסגרת הבטחת ההמשכיות העסקית/תפקודית. אחת לרבעון מדווחת החברה לדירקטוריון על מצב ניהול הסיכונים בחברה לרבות אירועים מהותיים שהתממשו, פריצות בהצהרות התיאבון לסיכון ומידע נוסף לפי הצורך.

היערכות לשעת חירום/משבר
החברה המשיכה גם בשנת 2017 בפעילויות להגברת מוכנותה למצבי חירום/משבר. במהלך 2017 התמודדה החברה עם אירוע של הפסקת אספקת הגז מאסדת "תמר", אירוע אשר בגינו הוכרז מצב כוננות חלקי אשר כלל את חטיבת ייצור ואנרגיה, יחידת ניהול המערכת ומטה המנכ"ל. במסגרת היערכות החברה לחורף ולקיץ (מזג אוויר חריג, סופות שלגים, משבי רוח עזים, שריפות, שרב קיצוני מתמשך וכד'), נערכה החברה לפעילות ולשליטה במתכונת חירום ובוצעו פעולות היערכות בכלל החטיבות.
החברה קיימה במהלך השנה 2 תרגילים ארציים: היערכות לתרחישי קיץ וחורף קיצוניים, בשילוב אירועי סייבר ואירועי טרור. כן בוצעו תרגילים ייעודיים במספר תחומים, חלקם תרגילי מטה וחלקם תרגילי שטח "רטובים". תרגילים אלו נותנים מענה להתארגנות טובה יותר, לרבות לצורך ברציפות תפקודית של תהליכים קריטיים כנדרש בניהול סיכונים כולל.
החברה השתלבה גם השנה בפעילויות ותרגילים ברמה הלאומית בנושא רעידת אדמה וצונאמי, במטרה לצמצם את הנזקים, למזער באופן מרבי את הפגיעה בחיי אדם ואת הנזק למערכת אספקת החשמל ולאפשר התאוששות מהירה יחסית בהתרחש אירוע. התרגילים התקיימו ברמה המחוזית והמקומית, בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות, רשות החירום הלאומית, משרד האנרגיה, פיקוד העורף ומשטרת ישראל וכן בתרגיל המטכ"לי השנתי. בנוסף נמשכה התכנית להכשרה של ציוותי חילוץ והצלה למתן מענה ראשוני לאחר אירוע רעידת אדמה, עד להגעת כוחות סיוע מוסדיים.

אולי יעניין אותך גם


אחת מכל שבע חברות בענף מוצרי התינוקות נמצאת בסכנת קריסה

בדיקה: 1 מכל 7 חברות בענף מוצרי התינוקות נמצאת בסכנת קריסה המשבר הבא? מבדיקה של CofaceBdi עולה כי רמת הסיכון של החברות והרשתות המוכרות מוצרים, בגדים וריהוט המיועדים לתינוקות – זינקה ב-7.3% בתוך שנתיים. הסיבות: עלייה ברכישות האונליין של מוצרים אלה והחרפת התחרות בענף כתוצאה מכניסת שחקניות חדשות להמשך הכתבה ב YNET

"זה הקטן – גדול יהיה" – השפעתן של תביעות קטנות על עולם התעופה והתיירות מאת: עו"ד חניטל בלינסון נבון, עו"ד רועי מסורי, יגאל ארנון ושות' עורכי דין

חברות תעופה ותיירות רבות נתבעות חדשות לבקרים בבתי המשפט לתביעות קטנות, ופועלות לעיתים "על אוטומט" בכל הקשור לניהול הליכים כאלו. ואולם, הליך המתחיל כתביעה קטנה, עלול להשפיע על החברה הנתבעת – ולעיתים על השוק כולו – באופן דרמטי.