BDI

שירותים

תשתיות-שרותים

דירוג 2018 שם חברה
דירוג 2018 שם חברה
1
חברת החשמל לישראל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
3 מקורות חברת מים
4 רשות שדות התעופה
5 נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים
6 דואר ישראל
7
חברת נמל אשדוד
8 דרך ארץ הייווייז (1997)
9
ממן - מסופי מטען וניטול
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
10 נמל חיפה
11
נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז)
12 תשתיות נפט ואנרגיה
13 חברת נתיבי אילון
14
כביש חוצה ישראל  
15 קונקט ירושלים (רכבת קלה)
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים