BDI

שירותים

תשתיות-שרותים

דירוג 2018 שם חברה לוגו
דירוג 2018 שם חברה לוגו
1
חברת החשמל
  • אביסרור
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים
2
נתיבי ישראל
3 מקורות
4 רשות שדות התעופה
5 נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים
6 דואר ישראל○
7
חברת נמל אשדוד
8 דרך ארץ הייווייז (1997)
9
ממן - מסופי מטען וניטול
  • אביסרור
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים
10 נמל חיפה
11
נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז)
12 תשתיות נפט ואנרגיה
13 חברת נתיבי אילון
14
כביש חוצה ישראל  
15 קונקט ירושלים (רכבת קלה)
  • אביסרור
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים