BDI

שירותים

תשתיות-שרותים

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1
חברת החשמל לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2 נתיבי ישראל
3
מקורות חברת מים
4 נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים
5 חברת נתיבי אילון
6 דואר ישראל
7 דרך ארץ הייווייז (1997)
8
חברת נמל אשדוד
9
נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז)
10 רשות שדות התעופה
11 ממן - מסופי מטען וניטול
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12 נמל חיפה
13 כביש חוצה ישראל  
14 תשתיות נפט ואנרגיה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש