BDI

שירותים

תשתיות-שרותים

דירוג 2019 שם חברה
1
חברת החשמל לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2 נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
3
מקורות חברת מים
4 רשות שדות התעופה
5 נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים
6 דואר ישראל
7
חברת נמל אשדוד
8 דרך ארץ הייווייז (1997)
9 נמל חיפה
10 ממן - מסופי מטען וניטול
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
11
נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז)
12 חברת נתיבי אילון
13 תשתיות נפט ואנרגיה
14 כביש חוצה ישראל  
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש