BDI

שירותים

תשתיות-שרותים

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1
חברת החשמל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2
נתיבי ישראל
3 מקורות
4 רשות שדות התעופה
5 דואר ישראל○
6 נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים
7
חברת נמל אשדוד
8 דרך ארץ הייווייז (1997)
9 נמל חיפה
10
ממן - מסופי מטען וניטול
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
11
נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז)
12 תשתיות נפט ואנרגיה
13
כביש חוצה ישראל  
14 חברת נתיבי אילון
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים