BDI

שירותים

תשתיות-שרותים

דירוג 2020 שם חברה לוגו
1
חברת החשמל לישראל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
3 מקורות חברת מים
4 נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים
5 רשות שדות התעופה
6 דואר ישראל
7
חברת נמל אשדוד
8 דרך ארץ הייווייז (1997)
9
ממן - מסופי מטען וניטול
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
10 חברת נתיבי אילון
11 נמל חיפה
12
נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז)
13 כביש חוצה ישראל  
14 תשתיות נפט ואנרגיה
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים