BDI

רואי חשבון

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום ייעוץ כלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם . דירגנו גם את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א. השנה הוספנו גם דירוג של משרדים לפי בקורת פנים בחברות ציבוריות.

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2 PwC Israel
3 דלויט ישראל ושות'
4 סומך חייקין
5 BDO ישראל
6 פאהן קנה ושות'
7
ליאון אורליצקי ושות'
8 ברית פיקוח MBT
9
UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח
10 RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח
11 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח - בייקרטילי
12 ברזלי ושות' רו"ח
13
רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון
14 PKF עמית, חלפון
15 מועלם ומועלם רואי חשבון
16 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון
17 בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (BDSK)
18
פריידקס ושות' (חבר באינטגרה אינטרנשיונל)
19 עזרא כדורי ושות' רואי חשבון
20 שטרק את שטרק, רו"ח
21 שטראוס לזר - נקסיה אינטרנשיונל
22 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
23 גיא,גופר,יהב,גילמן,אודם ושות' רו"ח
24 ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
25 שורץ, לרנר, דובשני ושות'
26 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון
27 קנובל בלצר סוראיה ושות'
28 יעקב רוסו ושות'- רואי חשבון
29 כספי דואק קורן ושות' רו"ח
30 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
31 גוזלן לוריא ושות' רואי חשבון
32 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
33 יוסף שמעוני, משרד רואי חשבון
34 בן שמואל רואי חשבון
35 עזרא יהודה - רוזנבלום - יעוץ, בקרה וניהול סיכונים
36 שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי
37 אברמוביץ ישראלי רואי חשבון
38 שביט רואי חשבון
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש