BDI

רואי חשבון

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום ייעוץ כלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם . דירגנו גם את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א. השנה הוספנו גם דירוג של משרדים לפי בקורת פנים בחברות ציבוריות.

דירוג 2018 שם חברה
דירוג 2018 שם חברה
1 קוסט פורר גבאי את קסירר - ארנסט אנד יאנג ישראל
2 קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel
3 בריטמן אלמגור זהר ושות'
4 סומך חייקין
5 BDO ישראל
6 פאהן קנה ושות' - Grant Thornton Isreal
7
ליאון, אורליצקי ושות'
8 UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח
9 ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
10 שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM
11 ברזלי ושות', רו"ח
12 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח
13 רוזנבלום הולצמן ושות', רו"ח
14 שטראוס לזר נקסיה אינטרנשיונל
15
חייקין כהן רובין ושות' רו"ח
16 עמית, חלפון רואי חשבון
17 עובדיה,פיק קריכלי ושות' Crowe Horwath Israel
18 מועלם ומועלם רואי חשבון
19 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי רואי חשבון
20
פריידקס ושות' (חבר באינטגרה אינטרנשיונל)
21 שטרק את שטרק, רו"ח
22 בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (BDSK)
23 עזרא כדורי ושות', רואי חשבון
24 שורץ, לרנר, דובשני ושות'
25 קנובל בלצר סוראיה ושות'
26 HLB - גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' רואי חשבון
27 וקסלר קונדנציק אנוך ושות'
28 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
29 ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
30 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
31 שוורץ צדקיה ייעוץ פיננסי בע״מ
32 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
33 יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון
34 יוסף שמעוני, משרד רואי חשבון
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים