BDI

רואי חשבון

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום ייעוץ כלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם . דירגנו גם את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א. השנה הוספנו גם דירוג של משרדים לפי בקורת פנים בחברות ציבוריות.

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1 ארנסט אנד יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2 Deloitte בריטמן אלמגור זהר
3 סומך חייקין KPMG
4 קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel
5 BDO ישראל
6 פאהן קנה ושות'
7 UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח
8
ליאון, אורליצקי ושות'
9 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח - Baker Tilly
10 ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
11 ברזלי ושות' - רואי חשבון
12 שטראוס לזר נקסיה אינטרנשיונל
13
חייקין כהן רובין ושות' רו"ח
14 עמית חלפון רואי חשבון PKF
15 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון
16 שיף, הזנפרץ ושות
17 עובדיה,פיק קריכלי ושות' Crowe Horwath Israel
18
פריידקס ושות' רואי חשבון
19 בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (BDSK)
20 שורץ, לרנר, דובשני ושות'
21 מועלם ומועלם רואי חשבון
22 וקסלר קונדנציק אנוך ושות'
23 שטרק את שטרק, רו"ח
24 HLB - גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' רואי חשבון
25 קנובל בלצר סוראיה ושות'
26 יוסף שמעוני, משרד רואי חשבון
27 עזרא כדורי ושות', רואי חשבון
28 אהרונוביץ הייזלר ושות' רואי חשבון
29 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
30 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
31 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
32 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
33 יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון
34 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים