BDI

רואי חשבון

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום ייעוץ כלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם . דירגנו גם את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א. השנה הוספנו גם דירוג של משרדים לפי בקורת פנים בחברות ציבוריות.

דירוג 2020 שם חברה
1 EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2 PwC Israel
3 דלויט ישראל ושות'
4 סומך חייקין
5 BDO ישראל
6 פאהן קנה ושות'
7
ליאון אורליצקי ושות'
8 RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח
9 ברית פיקוח MBT
10
UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח
11 ברזלי ושות' רו"ח
12 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח - בייקרטילי
13
רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון
14 מועלם ומועלם רואי חשבון
15 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון
16 חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון
17 שטראוס לזר - נקסיה אינטרנשיונל
18 עזרא כדורי ושות' רואי חשבון
19
פריידקס ושות' (חבר באינטגרה אינטרנשיונל)
20 PKF עמית, חלפון
21 שטרק את שטרק, רו"ח
22 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
23 ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
24 שורץ לרנר דובשני ושות'
25 Crowe Horwath (Israel) עובדיה,פיק קריכלי ושות
26 קנובל בלצר סוראיה ושות'
27 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' רואי חשבון
28 אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות'
29 יעקב רוסו ושות'- רואי חשבון
30 גיא,גופר,יהב,גילמן,אודם ושות' רו"ח
31 שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי
32 יוסף שמעוני, משרד רואי חשבון
33 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
34 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
35 בן שמואל רואי חשבון
36 עזרא יהודה - רוזנבלום - יעוץ, בקרה וניהול סיכונים
37 פייג שפיקר ושות',רואי חשבון
38 שביט רואי חשבון
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש