BDI

עורכי פטנטים

דירוג “משרדי עורכי פטנטים״

שקלול של דירוג “הקוד״ ללקוחות המשרדים. מספר עורכי הפטנטים המורשים במשרד ומספר הפטנטים שהוגשו וקובלו על ידי המשרד. ככל שדירוגו של הלקוח בדירוג “הקוד״ גבוה יותר, כך הדירוג שניתן למשרד גבוה יותר (עם זאת ניתנה התייחסות גם ללקוחות לא מדורגים, כגון לקוחות בינלאומיים וחברות זרות).

** משרד ריינהולד כהן התפצל בשנת 2020 ומידע זה יבוא לידי ביטוי בדירוג לשנת 2021.

דירוג 2018 שם חברה
1 קבוצת ריינהולד כהן
2 ארליך, נויבואר ומלצר, עורכי דין מקבוצת ארליך.
3 פרל כהן צדק לצר ברץ
4 גרא - קסטן
5 לוצאטו את לוצאטו - עורכי פטנטים
6 וב+ שות' עורכי פטנטים [מקבוצת לוטי+וב]
7 סורוקר אגמון נורדמן, עריכת דין ועריכת פטנטים
8 סנפורד ט. קולב ושות'
9 דר' איל ברסלר ושות'
10 ד"ר מרק פרידמן
11 בן-עמי ושות'
12 ד"ר שלמה כהן ושות
13 זליגסון גבריאלי ושות'
14 G&A גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים
15 נעמי אסיא ושות' משרד עורכי דין ועורכי פטנטים
16 קורח ושות'
17 ד"ר פישר איי פי גרופ