BDI

עורכי פטנטים

דירוג “משרדי עורכי פטנטים״

שקלול של דירוג “הקוד״ ללקוחות המשרדים. מספר עורכי הפטנטים המורשים במשרד ומספר הפטנטים שהוגשו וקובלו על ידי המשרד. ככל שדירוגו של הלקוח בדירוג “הקוד״ גבוה יותר, כך הדירוג שניתן למשרד גבוה יותר (עם זאת ניתנה התייחסות גם ללקוחות לא מדורגים, כגון לקוחות בינלאומיים וחברות זרות).

** משרד ריינהולד כהן התפצל בשנת 2020 ומידע זה יבוא לידי ביטוי בדירוג לשנת 2021.