BDI

עורכי פטנטים

דירוג “משרדי עורכי פטנטים״

שקלול של דירוג “הקוד״ ללקוחות המשרדים. מספר עורכי הפטנטים המורשים במשרד ומספר הפטנטים שהוגשו וקובלו על ידי המשרד. ככל שדירוגו של הלקוח בדירוג “הקוד״ גבוה יותר, כך הדירוג שניתן למשרד גבוה יותר (עם זאת ניתנה התייחסות גם ללקוחות לא מדורגים, כגון לקוחות בינלאומיים וחברות זרות).

** משרד ריינהולד כהן התפצל בשנת 2020 ומידע זה יבוא לידי ביטוי בדירוג לשנת 2021.

דירוג 2016 שם חברה
1 קבוצת ריינהולד כהן
2 ארליך, נויבואר ומלצר עורכי דין מקבוצת ארליך
3 פרל כהן צדק לצר ברץ
4 סנפורד ט. קולב ושות'
5 וב+ שות' עורכי פטנטים [מקבוצת לוטי+וב]
6 בן-עמי ושות'
7 סורוקר אגמון נורדמן, עריכת דין ועריכת פטנטים
8 זליגסון גבריאלי ושות'
9 קורח ושות'
10 נעמי אסיא ושות' משרד עורכי דין ועורכי פטנטים
11 G&A גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים
12 גרא - קסטן
13 דר' איל ברסלר ושות'