BDI

עורכי פטנטים

דירוג “משרדי עורכי פטנטים״

שקלול של דירוג “הקוד״ ללקוחות המשרדים. מספר עורכי הפטנטים המורשים במשרד ומספר הפטנטים שהוגשו וקובלו על ידי המשרד. ככל שדירוגו של הלקוח בדירוג “הקוד״ גבוה יותר, כך הדירוג שניתן למשרד גבוה יותר (עם זאת ניתנה התייחסות גם ללקוחות לא מדורגים, כגון לקוחות בינלאומיים וחברות זרות).

** משרד ריינהולד כהן התפצל בשנת 2020 ומידע זה יבוא לידי ביטוי בדירוג לשנת 2021.

דירוג 2015 שם חברה
1 קבוצת ריינהולד כהן
2 פרל כהן צדק לצר ברץ
3 ארליך, נויבואר ומלצר עורכי דין מקבוצת ארליך
4 סנפורד ט. קולב ושות'
5 וב+ שות' עורכי פטנטים [מקבוצת לוטי+וב]
6 בן-עמי ושות'
7 סורוקר אגמון נורדמן, עריכת דין ועריכת פטנטים
8 G&A גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים
9 אסיא, משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ושות (שונה מ נעמי אסיא ושות' משרד עורכי דין)
10 קורח ושות'
11 ד"ר מרק פרידמן