BDI

מסחר

מוצרים ושרותים לחקלאות

דירוג 2018 שם חברה
דירוג 2018 שם חברה
1 מהדרין
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
3 צנציפר
4
המשביר לחקלאי
5 מגדלי הערבה ליצוא
6 גידולי אגו
7 מרינה פטריות הגליל
8 גלי משה -בוקר שיווק ואריזה
9 הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא
10 הגרעין
11 אחים מקאלדה
12 אדאפרש
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים