BDI

מסחר

מוצרים ושרותים לחקלאות

דירוג 2017 שם חברה
1 מהדרין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 צנציפר
4 מילואות חב' לפיתוח משקי מפרץ חיפה
5
המשביר לחקלאי
6 מגדלי הערבה ליצוא
7 גידולי אגו
8 גלי משה -בוקר שיווק ואריזה
9 הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא
10 הגרעין
11 מרינה פטריות הגליל
12 אחים מקאלדה
13 אדאפרש
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש