BDI

מסחר

מוצרים ושרותים לחקלאות

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1 מהדרין
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
3 צנציפר
4 מילואות חב' לפיתוח משקי מפרץ חיפה
5
המשביר לחקלאי
6 מגדלי הערבה ליצוא
7 גידולי אגו
8 גלי משה -בוקר שיווק ואריזה
9 הגרעין
10 הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא
11 מרינה פטריות הגליל
12 אדאפרש
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים