BDI

מסחר

מוצרים ושרותים לחקלאות

דירוג 2020 שם חברה לוגו
1 מהדרין
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
3 צנציפר
4
המשביר לחקלאי
5 הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא
6 מרינה פטריות הגליל
7 גידולי אגו
8 גלי משה -בוקר שיווק ואריזה
9 מגדלי הערבה ליצוא
10 הגרעין
11 אחים מקאלדה
12 אפעל תעשיות כימיות
13 אדאפרש
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים