BDI

מסחר

מוצרים ושרותים לחקלאות

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1 מהדרין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 צנציפר
4
המשביר לחקלאי
5 מרינה פטריות הגליל
6 גידולי אגו
7 מגדלי הערבה ליצוא
8 גלי משה -בוקר שיווק ואריזה
9 הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא
10
פרי וירק טמרה
11 הגרעין
12 אחים מקאלדה
13 אפעל תעשיות כימיות
14 אדאפרש
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש