BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין מימון פרויקטים

ייצוג יזמים ו/או ממנים בהסכמי מימון לפרוייקטים בתחום התשתיות, ציבורי או פרטי, בתחומים רבים , כולל מסמכי מכרזים הסכמי זיכיון , הסכמי מימון וכודומה