איך דירגנו ?

המתודולוגיה של הדירוג

דירוג BdiCode מבוסס על מתודולוגיה חדשנית וייחודית שפותחה על ידי CofaceBdi לדירוג החברות המובילות במשק. בבסיסה המתודולוגיה נובעת מהגדרות מגוונות ורחבות למושג “מובילות עסקית״.

אנחנו ב-CofaceBdi, שעוסקים שנים בניתוח החברות במשק הישראלי, חיפשנו את הקוד העסקי/הגנטי להגדרת החברות המובילות במשק. האם מובילות חברה מוגדרת בגודל והיקף פעילותה, או ביציבות, רווחיות, או בשיעורי צמיחה, במנהלים כריזמטיים, או בפריצה לתחומים ושווקים חדשים, או אולי בהכנעת המתחרים, בסביבת העבודה שהחברה מקנה לעובדיה או בתגמול העובדים, בתרומה לקהילה ומעורבות חברתית. אכן, הקוד למובילות עסקית הינו רב מימדי, ומורכב משקלול של מספר רב של תחומים ומאפיינים הן בהיבט האיכותי והן בהיבט הכמותי. BdiCode הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית משקף הסתכלות רחבה על החברות במשק הישראלי במגוון הפרמטרים המוזכרים לעיל שיוצרים חברה מצליחה ומובילה.

הקריטריונים לדירוג
היקפי הפעילות שאליהם צורפו גם מדדים של הערך המוסף – המשקפים את התרומה של החברה למחזור הפעילות.
• מדד רווחיות. לא מספיק להיות גדול… השאלה מהי התשואה שהחברה מייצרת להיקף פעילותה האמיתי ומהי הרווחיות שלה?
• שיעורי הצמיחה לאורך זמן, חדשנות במוצרים חדשים, טכנולוגיות חדשות, תחומי פעילות ושווקים חדשים.
• דירוג הסיכון של החברה ומוסר התשלומים שלה; ככל שהחברה מסוכנת פחות ונוהגת לשלם לספקיה במועד, כך שופר כמובן הציון שלה.
• היקף התרומה לקהילה ופעולות המעידות על מעורבות חברתית של החברה ו/או העובדים.

ולצד המדדים הכמותיים גם מדדים איכותיים:
• עד כמה החברה מנוהלת היטב, וכיצד היא ומנהליה מוערכים ע״י המנהלים במשק.
• איזו סביבת עבודה יוצרת החברה – עד כמה טוב לעבוד בה ועד כמה רוצים לעבוד בה?

המפתח למובילות ולהצלחת החברה נגזר משילוב של מדדים כמותיים וערכיים-איכותיים.

טבלאות הדירוג
דירוג “הקוד״: דירוג מרכזי של החברות המובילות במשק הכולל את כל תחומי התעשייה, מסחר ושירותים, בנייה ועוד, בו מדורגות החברות על פי כל הקריטריונים המופיעים לעיל. ככל שמיקומה של החברה גבוה יותר בדירוג הקוד, כך מיקומה בדירוג המגזרי ובדירוג הענפי גבוה יותר. (למעט דירוגים ספציפיים עליהם מופיע הסבר ייחודי כיצד דורגו).

חברות אחזקה: מדורגות לפי ההון העצמי ולפי סך הנכסים.

בנקים מסחריים: דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בסעיף הכנסות התייחסנו להכנסות ריבית נטו בתוספת הכנסות שאינן מריבית. כמו-כן, הבנקים דורגו על פי סך הנכסים, האשראי המנוהל והתשואה להון.

כרטיסי אשראי וליסינג מימוני: דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״.

חברות ביטוח: דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בסעיף הכנסות התייחסנו להכנסות מפרמיות ביטוח (בלבד) ברוטו.

מגזרי התעשייה, מסחר, שירותים וענפיהם: החברות במגזר ובענפים מופיעות לפי דירוגן בדירוג “הקוד״.

הערות לגבי ענפים ייחודיים: בענף מסחר כלי רכב התייחסנו להכנסות מנוכות ממסי יבוא ומס קנייה; בענף מסחר בדלק וגז התייחסנו למחזור הכנסות מפעילות הדלק ונלוות ללא בלו; בענף הליסינג התפעולי והשכרת רכב הכנסות החברות כוללות גם הכנסות ממכירת כלי רכב.

דירוג החברות “שהכי טוב לעבוד בהן״: שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה (מדגם מייצג מעל 2,000 נסקרים של אוכלוסיית המועסקים), בציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם
(סקר מועסקים ארצי וסקרים פנים ארגוניים של עשרות אלפי עובדים שנשאלו לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם). לנתונים אלו שוקלל גם סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים על רמת ההשקעה של המעסיקים בהון האנושי ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות (פירוט במאמר מקדים לדירוג).

דירוגי הבנייה ו״ייזום ונדל״ן מניב״: דורגו החברות במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. הכנסות חברות נדל״ן אינן כוללות שינויים בשווי נכסים, הכנסות ריבית ואחרות.

דירוגי חברות מובילות בייזום בנייה למגורים: החברות דורגו על פי רמת ההכנסות מייזום בנייה למגורים.

בדירוג של דיור מוגן: מתודולוגיית הדירוג מבוססת על מספר יחידות דיור וניתוח השירותים המוצעים.

דירוג “משרדי עורכי דין״: הדירוג מבוסס על איכות הפעילות העסקית שבה מעורבים המשרדים בייצוג גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע עם פירוט העסקאות והפרויקטים שבהם היו מעורבים עם שמות הלקוחות, היקפי הפעילות, פסקי דין משמעותיים ותקדימים משפטיים. צוות הדירוג עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, לבחינת איכות הלקוחות של המשרד: ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, כך המשרד מדורג יותר גבוה. המידע המתקבל מהמשרדים הכולל תיקים פעילים לשנת הדירוג, מוצלב עם המידע המתקבל מלקוחות המשרד כולל קבלת משוב על איכות, מקצועיות ואופי השירותים הניתנים ללקוחות ע״י המשרד. כמו כן, כמדי שנה, מתבצעת פנייה למשרדי עורכי הדין על מנת לקבל חוות דעת על המשרדים הפעילים בתחומים השונים.

דירוג “משרדי ראיית חשבון״: דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום הייעוץ הכלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם .השנה דירגנו את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א.

דירוג “משרדי עורכי פטנטים״: שקלול של דירוג “הקוד״ ללקוחות המשרדים. מספר עורכי הפטנטים המורשים במשרד ומספר הפטנטים שהוגשו וקובלו על ידי המשרד. ככל שדירוגו של הלקוח בדירוג “הקוד״ גבוה יותר, כך הדירוג שניתן למשרד גבוה יותר (עם זאת ניתנה התייחסות גם ללקוחות לא מדורגים, כגון לקוחות בינלאומיים וחברות זרות).

דירוג “עיריות/מועצות״: דירוג המבוסס על שקלול של מדדים פיננסיים ומדד יעילות של עיריות ומועצות. מדד היעילות מבוסס על צירוף של מספר מדדים המשקפים את תפקודן של הרשויות.

שוק ההון: “בתי השקעות״ דורגו בשלושה דירוגים, שני דירוגים על פי ערך הנכסים המנוהלים, האחד ערך נכסים כולל קופות גמל-כללי, והשני ערך נכסים ללא קופ״ג, ודירוג שלישי על פי ערך קרנות הנאמנות.

התחדשות עירונית: השנה לראשונה מוצגים שני דירוגים; האחד דירוג החברות המובילות בפרוייקטי תמא 38/1 ותמא 38/2 – בדירוג זה נכללות חברות אשר להן פרוייקטים בשלבי ביצוע מוכחים. הדירוג השני כולל חברות פעילות בתחום פינוי בינוי -
בדירוג זה נכללות חברות אשר נכון לשנת 2016 יש להן פרוייקטים בשלבי ביצוע, או פרוייקטים שהסתיימו ופרוייקטים בשלבי תכנון מתקדמים בלבד כגון, לאחר אישור ועדה או בקשה להיתר. בכל אחד מהדירוגים, מוצגות החברות לפי סדר אלפאביתי ללא דירוג פנימי.

נתוני ההכנסות ומחזורי הפעילות המוצגים בספר מבוססים על דיווחי החברות. בהיעדר נתונים, הוערכו הנתונים בש״ח ע״י CofaceBdi וניתן סימון לכל נתון מוערך. נתונים שקליים תוצאתיים תורגמו לנתונים דולריים לפי שער חליפין ממוצע לשנת 2016 – של 3.8406 ₪ לדולר, ונתונים מאזניים לפי 3.845 ₪ לדולר. הערות ספציפיות, הייחודיות לרשומות מסוימות תופענה בחלקו התחתון של העמוד. הערות קבועות הקשורות לסחירות של החברה או להתייחסות הנתונים לחברה/קבוצה והערכת הנתונים, תופענה בתחתית העמוד, כשהן מיוצגות על ידי תו צורני.