CofaceBdi

תוכן עניינים

 
  

מוצרי חשמל ביתיים

דירוג בענף 2015שם החברהדירוג במגזר המסחר 2015bdi code 2015מחזור 2014 (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמחזור לעובד (באלפי ₪)בעלות עיקריתשנת יסודכתובת אתר החברהדירוג בענף 2014מקרא
ללא
ללא
ללא
ללא
נסחרת בתל-אביב
ללא
נסחרת בתל-אביב
נסחרת בתל-אביב
ללא
נסחרת בתל-אביב
ללא
ללא
ללא
* נתונים מוערכים