®Check delay

מתי יגיע התשלום?

רוצה לדעת מתי לצפות לתשלום מחברה איתה אתה מבצע עסקים?
מנתחת את מוסר התשלומים של חברות לספקים הכולל מספר ימי אשראי בהסכמה שניתנו ע"י הספק, מספר ימי האשראי
שניתנו בפועל וסך ימי הפיגור בתשלום.
Check Delay כולל את ימי התשלום הממוצעים של החברה המבוקשת וכן את ימי התשלום הממוצעים בענף בו היא פועלת.