רשם משכונות ושעבוד רכב

מספקת מידע מרשם המשכונות ובדיקת שעבודי רכב.

רשם המשכונות מנהל את מאגר המשכונות.
מאגר המידע כולל הודעות רישום משכון, הודעות על שינוי פרטים,
הודעות על ביטול משכון או הארכתו, לרבות פרטים לגבי הנושה, החייב והנכס הממושכן.