BDI

תומר רייף

שותף מנהל

ZAG-S&W 'זיסמן, אהרוני, גייר ושות