BDI

אריה נייגר

שותף

עמית, פולק, מטלון ושות'

איכות הסביבה, אנרגיה ותשתיות, משפט מנהלי, רגולציה. חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 1985, לשכת עורכי הדין של ניו יורק משנת 1989.