BDI

יורם אביסרור

סמנכ"ל שיווק

אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח