BDI

גל שני

שותף מנהל

יוסי לוי ושות', עורכי דין

  • לגל ניסיון בליווי ועדות מכרזים. גל ערך מכרזים והליכים תחרותיים רבים, מקומיים ובינלאומיים (בשפה העברית והאנגלית) לרכישת טובין, שירותים, בינוי ותשתית בשיטות שונות ומגוונות (B.O.T, C.M, T.K), מכרזי תקשורת ומכרזי מחשוב וטכנולוגיה מורכבים משולבי תוכנה וחומרה. במסגרת זו, מסייע גל בגיבוש העקרונות המשפטיים והמקצועיים של המכרז, בעריכת מסמכי המכרז, וזאת, תוך שימת לב מיוחדת לאיזון הנדרש בין צרכיו המסחריים והמקצועיים של הגוף הציבורי לבין הוראות הדין, בגיבוש מענה מלא לשאלות הבהרה ובהליך בדיקת ההצעות וכן מלווה, בעת הצורך, הליכי ליטיגציה במותבי השיפוט השונים. כמו כן, משמש גל כחבר מן המניין בוועדות המשנה של הגוף הציבורי וכיועץ בוועדות המכרזים.
  • בכובעו האחר, מלווה גל קבוצות ותאגידים מקומיים ובינ"ל פרטיים בהליכי התאגדות ובהגשת הצעות למכרזים מורכבים, לרבות ניהול משאים ומתנים בין חברי הקבוצה, עריכת הסכמי הקונסורציום, הסכמי JV, הסכמי קבלנות משנה, עריכת שאלות הבהרה למכרז, הגשת מסמכי ההצעה למכרז וכן ליווי ההליך המכרזי, לרבות מימוש זכות העיון וניהול ההשגות המתייחסות לתוצאות המכרז. בנוסף, מתמחה גל ברגולציה וממשל תאגידי בתחום דיני המכרזים ואף נטל חלק פעיל בהכנת תזכירי חקיקה לתיקונים הנערכים בתקנות חובת המכרזים. במסגרת האמור, עורך גל הרצאות והכשרות לוועדות מכרזים ובעלי תפקידים נוספים בדרגי ההנהלה הבכירה ובדרגי הביצוע, וכן מסייע לגופים ציבוריים בייסוד מבנה ארגוני ובגיבוש מתודולוגיות, נהלים פנימיים והנחיות לניהול תהליכי התקשרות, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.