BDI

אברהם וול

שותף בכיר

פישר בכר חן וול אוריון ושות'