BDI

Kobi Zalicha

Senior Partner

lion orlitzky & co.