BDI

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בנק מסחרי

פרופיל

שנת הקמה 1935
כתובת רח' יהודה הלוי 23, תל אביב- ראה מפה
טלפון 03-5145516
פקס 03-5172614
דוא"ל [email protected]
רשתות חברתיות
אתר החברה www.dbank.co.il
   

מנהלים

אורי לוין, המנהל הכללי, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

אורי לוין

המנהל הכללי

שאול קוברינסקי, יו"ר הדירקטוריון, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

שאול קוברינסקי

יו"ר הדירקטוריון

אודות


הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית לקבוצת דיסקונט. התכנית מבוססת על יעד מוביל - הובלה בשביעות רצון הלקוחות באמצעות בנקאות מותאמת לקוח, והיא כוללת שלושה רבדים עיקריים: המשך צמיחה והתייעלות; טרנספורמציה בבנקאות המסורתית; פיתוח מודלים בנקאיים חדשניים. כל זאת, תוך המשך ביסוס התשתית ההונית, הטכנולוגית והאנושית, שיאפשרו צמיחה עתידית. S&P מעלות העלתה השנה את דירוג הבנק ל-AAA בזכות השיפור המתמשך בתוצאותיו.

מנהלים בכירים נוספים

ניר אבל

סמנכ"ל, מבקר פנימי ראשי וראש חטיבת הביקורת הפנימית

יוסף ברסי

סמנכ"ל בכיר, חשב, חשבונאי ראשי וראש חטיבת החשבות

יובל גביש

סמנכ״ל בכיר, ראש החטיבה העסקית2

יפית גריאני

סמנכ״ל, ראשת החטיבה הבנקאית2

אסתר דויטש

סמנכ״ל בכירה, ראשת חטיבת ניהול קבוצתי ורגולציה

יקי ז'נו

סמנכ"ל, ראש חטיבת טכנולוגיות ותפעול

אבי לוי

סמנכ״ל בכיר, מנהל הסיכונים הראשי וראש חטיבת ניהול סיכונים

חגית מאירוביץ

סמנכ"ל, היועצת המשפטית הראשית וראשת חטיבת הייעוץ המשפטי

ברק נרדי

סמנכ"ל, ראש חטיבת תכנון אסטרטגיה וכספים2

אסף פסטרנק

סמנכ"ל, ראש חטיבת שווקים פיננסיים

אריק פרישמן

סמנכ"ל, ראש חטיבת דיגיטל ודאטה

הטמעת רוח דיסקונט
לצד הפעילות העסקית ממשיך הבנק להטמיע את "רוח דיסקונט" הכוללת את החזון, הערכים והקוד האתי של הבנק. להלן החזון: נשאף להיות הבנק הטוב ביותר ללקוחותיו, המאפשר צמיחה ואיתנות פיננסית לאורך זמן, באמצעות בנקאות מותאמת, מקצועית והוגנת.
חלוקת דיבידנדים
החל מהרבעון הראשון של שנת 2018 חזר הבנק, לאחר למעלה מ-20 שנה, לחלק דיבידנד מדי רבעון.
פעילות קבוצת דיסקונט
בנק דיסקונט הינו חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה של תל אביב כל מניות הבנק נמצאות בידי הציבור (ללא גרעין שליטה). בנק דיסקונט מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים באמצעות 105 סניפים1.

אחזקות
האחזקות כוללות את בנק מרכנתיל דיסקונט בנק מסחרי המתמחה, בין היתר, בשירותים ומוצרים לעסקים קטנים, באמצעות רשת של 75 סניפים, את חברת כרטיסי האשראי כאל, בה הבנק מחזיק 71.8% מהמניות, ודיסקונט קפיטל הפעילה בתחום ההשקעות, בנקאות השקעות וחיתום. בחו"ל מתבצעת פעילות הקבוצה באמצעות אי די בי ניו יורק שהינו הגדול מבין הבנקים הישראלים הפועלים בחו"ל, המפעיל סניפים באיזור ניו יורק, בפלורידה ובקליפורניה ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי-מסחרי ובבנקאות פרטית.
הפעילות מתבצעת במסגרת חמישה מגזרי פעילות עיקריים:
מגזר משקי הבית – במסגרת מגזר זה נכללים הלקוחות הפרטיים של בנק דיסקונט ושל בנק מרכנתיל דיסקונט, לרשותם עומד מערך סניפים בפריסה ארצית, מוקד טלפוני המטפל גם בפניות כתובות, וערוצים דיגיטליים מובילים. כמו כן, עומדים לרשות הלקוחות מערכי ייעוץ מקצועיים ובהם: ייעוץ משכנתאות, ייעוץ השקעות בסניפים, במרכזי ייעוץ, בבנקאות השקעות ובבנקאות הפרטית וכן שירותי יעוץ פנסיוני בסניפים.

מגזר עסקים קטנים וזעירים – השירות ללקוחות המגזר ניתן בסניפי הבנק באמצעות צוותי בנקאות לעסקים, המעניקים שירות של "One stop shop" לכלל פעילותם העסקית והפרטית. בנוסף, נהנים הלקוחות מאתר אינטרנט ייעודי, מחבילת שירותי SMS וכרטיסי אשראי "מפתח עסקי" ייחודי בשוק, המעניק הטבות בעת רכישת מוצרים לבית ולעסק. לרשותם מגוון מסלולי מימון אטרקטיביים, קרנות עסקים קטנים למימון השקעה וצמיחה, חדר עסקות מסחרי ייעודי המעניק שירותי מט"ח מגוונים ומותאמים. בנוסף, מאפשר הבנק ללקוחותיו כלים לניהול העסק, המייעלים את ההתנהלות העסקית והפיננסית שלהם תוך שימוש ב-iCount.

מגזר עסקים בינוניים – במסגרת מגזר זה נכללות חברות בעלות מחזור מכירות בינוני. כן נכללים לקוחות בנק מרכנתיל דיסקונט והבנקאות המסחרית של אי די בי ניו יורק. השירות ללקוחות המגזר בבנק דיסקונט ניתן בחמישה מרכזי עסקים בפריסה ארצית באמצעות צוותים הכוללים: בנקאי עסקים, כלכלנים, רכזי אשראי וצוות המעמיד הלוואות וערבויות. צוות מגוון זה מעניק שירות אישי, מקצועי ומקיף, המתייחס למכלול הצרכים הפיננסיים ובכללם פתרונות אשראי, הגנות מטבע, גידור סיכונים, סליקה בכרטיסי אשראי, מימון, השקעות מתמחות, מסחר בינלאומי ועוד. נוסף על אלה מציעים מרכזי העסקים גם פתרונות לצרכים הפיננסים של בעלי החברות, מנהליהן והסדרים ייעודיים לעובדיהן.

מגזר עסקים גדולים – במסגרת מגזר זה נכללים לקוחות עסקים גדולים בבנק דיסקונט, מוסדות פיננסיים ולקוחות מוסדיים בבנק דיסקונט, לקוחות עסקיים גדולים של בנק מרכנתיל דיסקונט ולקוחות מגזר הבנקאות העסקית של אי די בי ניו יורק. הליווי הפיננסי של החברות הגדולות נעשה באמצעות צוותי מנהלי העסקים באגף חברות גדולות בחטיבה העסקית. כל צוות מהווה כתובת בנקאית אחת לכל צרכיו הפיננסים של הלקוח העסקי ובכללם התאמת פתרונות פיננסים יצירתיים ומוצרים בנקאיים בתחומי האשראי, הגנות מטבע, מסחר בינלאומי, סליקה בכרטיסי אשראי, השקעות מתמחות בשוק ההון ועוד. לקוחות העוסקים בתחום הנדל"ן מקבלים שירות מאגף נדל"ן ותשתיות, הנותן מענה גם לעסקאות מורכבות של השקעות בתשתיות לאומיות. פתרונות המימון העומדים לרשות הלקוחות כוללים גם ארגון עסקאות סינדיקציה בשיתוף משקיעים מוסדיים וגורמים בנקאיים. לקוחות מוסדיים ופעילי שוק ההון מקבלים מענף שוק ההון שירותי הקצאת אשראי ושירותים נלווים – ברוקראז', ייעוץ השקעות והשאלות ניירות ערך.

מגזר בנקאות פרטית – במסגרת מגזר ייחודי זה נכללים לקוחות הבנקאות הפרטית בבנק דיסקונט, ישראלים ותושבי חוץ, בעלי עושר פיננסי. כמו כן כולל המגזר לקוחות בעלי עושר פיננסי בינוני וגבוה בבנק מרכנתיל דיסקונט ואת לקוחות הבנקאות הפרטית ב-אי די בי ניו יורק. השירות ללקוחות ישראלים בדיסקונט ניתן בארבעה מרכזים יעודיים ו-7 שלוחות בפיזור גיאוגרפי רחב. הלקוחות נהנים משירות אישי וזמין בשעות פעילות ארוכות במיוחד. השירות ללקוחות בינלאומיים ניתן בערים תל אביב ונתניה.

פינטק וחדשנות
הבנק מתאים את עצמו לעולם המשתנה ופועל ליצירת מודלים בנקאיים חדשניים שיעניקו ללקוחות שירות מתקדם ומותאם לצרכיהם הבנק רכש את פעילות Paybox בישראל ובכך הפך לשחקן משמעותי בתחום התשלומים והוא ממשיך בהרחבת פעילות זו באמצעות האפליקציה והאתר, מול לקוחות כלל הבנקים בישראל. בתוך כך הבנק שילב באפליקציית Paybox את הפתרון של חברת הופ און מוביליטי בע"מ לטעינת כרטיס רב קו, כך שמשתמשי Paybox יכולים לטעון את כרטיס הרב קו שברשותם באמצעות האפליקציה. בנוסף, הבנק השיק לאחרונה אזור ייעודי באפליקציה, שמאפשר העברת תרומות למגוון עמותות.
דיסקונט היה הבנק הראשון במערכת הבנקאית בישראל שיישם, כחלק משיתוף פעולה עם חברת iCount, את תפיסת הבנקאות הפתוחה, לממשק עם ספקי צד ג', באמצעות פלטפורמת (Application Programming Interface), מהמתקדמות בעולם. הבנק נערך להרחבת פלטפורמת הבנקאות הפתוחה ומשיק חנות API שתציע לצדדי ג' להתממשק לבנק על מנת לצרוך מגוון שירותים בנקאיים באמצעות API בצורה מבוקרת ומאובטחת. מהלך חדשני זה, הראשון מסוגו במערכת הבנקאית בישראל, מיישם הלכה למעשה את תפיסת הבנקאות הפתוחה המהווה נדבך מרכזי בבנקאות העתידית בארץ ובעולם. הבנק ממשיך לחדש ולהוסיף תכונות ל-״דידי – הסייעת הדיגיטלית באפליקציית דיסקונט״, המאפשרת ללקוחות ביצוע פעולות, גישה למידע וקבלת תובנות על הפעילות בחשבונם באמצעות בקשה בשפה פשוטה, בכתב או בדיבור. השירות מבוסס על יכולות אנליטיקה ובינה מלאכותית מתקדמות והינו הראשון מסוגו במערכת הבנקאית.

מעורבות ותרומה לקהילה
הבנק פועל למען הקהילה מיום היווסדו, מתוך תפיסה ניהולית כוללת הרואה בפעילות זו חלק ממחויבות עיסקית, חברתית ותרבותית. עובדים רבים שותפים בפעילויות התנדבות שונות ומגוונות, ויחידות רבות מאמצות מוקדי התנדבות לאורך זמן, כל זאת במסגרת זמנם הפנוי של העובדים. הבנק תורם לעמותות רבות, בדגש על תחומי חינוך והשכלה לילדים ולבני נוער במצבי סיכון, ומקיים שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים שונים. בשנת 2005 חבר הבנק לעמותת "הזנק לעתיד" במטרה לקדם את החינוך וההשכלה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל, עבור כל מגזרי החברה. מאז "הזנק דיסקונט" הוא פרוייקט הדגל בבנק ושיתוף הפעולה מתקיים באמצעות מגוון תוכניות העמותה. בנוסף פועל הבנק בפרוייקטים שונים בתחומי התרבות והאמנות ובמתן חסויות.

1 נכון ליום 15 בנובמבר 2019 2 החל מיום 1 בינואר 2020. המינוי כפוף לאישור המפקחת על הבנקים * צלם: רמי זרניגר משרד פרסום יהושע TBWA

אולי יעניין אותך גם


החברות המובילות בענף הנדל"ן והבניה לשנת 2019 במהדורה הדיגיטלית

חברת CofaceBdi גאה להציג בפניך  את החברות המובילות בענף הנדל"ן והבניה  לשנת 2019 במהדורה הדיגיטלית .

דירוג היציבות הפיננסית של הרשויות והמועצות המקומיות של CofaceBdi לשנת 2020

עיריית רמת השרון כבשה את המקום הראשון בדירוג היציבות הפיננסית של העיריות לאחר שעלתה מהמקום השני בדרוג אשתקד ( הדרוג נערך בקרב הערים הגדולות מעל 40,000 תושבים ) כך עולה מדרוג הרשויות שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi במסגרת דירוגBdiCode  לשנת 2020. הדרוג ייחשף על ידי אייל ינאי מנכ"ל החברה במוני אקספו- הוועידה השנתית של השלטון […]