BDI

בנק דקסיה ישראל בע"מ

שירותי בנקאות מוניציפאליים מימון תאגידים וסקטור ציבורי

פרופיל

שנת הקמה 1953
כתובת רח' הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 4, תל אביב 6473919, ת.ד. 7091, תל אביב 6107002- ראה מפה
טלפון 03-7647600
פקס 03-6868336
דוא"ל [email protected]
אתר החברה www.dexia-israel.co.il/heb/Home
   
   

מנהלים

לבנה שיפמן (פינץ), יו”ר הדירקטוריון, בנק דקסיה ישראל בע"מ

לבנה שיפמן (פינץ)

יו”ר הדירקטוריון

אוליבייה גוטמן, מנכ"ל ומנהל עסקים ראשי, בנק דקסיה ישראל בע"מ

אוליבייה גוטמן

מנכ"ל ומנהל עסקים ראשי

אודות


בנק דקסיה ישראל בע”מ, מתמקד במתן שירותי בנקאות לסקטור הציבורי והמוניציפאלי בישראל וביניהם מתן אשראי לטווח קצר וארוך, קבלת פיקדונות, שירותי עו”ש ושירותים בנקאיים נוספים, תוך הרחבת פעילותו לתחומים חדשים, בעיקר בעלי זיקה למגזר הציבורי. נתח השוק של הבנק באשראי מנוהל לסקטור המוניציפאלי עומד על כ-40%.

מנהלים בכירים נוספים
זהר צאלים
משנה למנכ”ל, היועץ המשפטי

גיא טורנובסקי
סמנכ”ל עסקי

אלעד פישר
סמנכ”ל כספים

בנק מוניציפאלי מוביל
בנק דקסיה ישראל, שהשנה מלאו לו 65 שנה, הוא הבנק המוביל, מזה שנים, במימון הרשויות המקומיות, התאגידים העירוניים ותאגידי המים והביוב בישראל. לבנק מומחיות והכרות קרובה עם הסקטור המוניציפאלי על מאפייניה המיוחדים, והבנק מעניק ללקוחותיו שירותים וכלים בנקאיים המותאמים לצרכים של לקוחות הסקטור.

הבנק הוקם כ”אוצר השלטון המקומי”, ובשנת 2001 השליטה בבנק נרכשה על ידי קבוצת דקסיה הבינלאומית, שהחזיקה בגרעין השליטה עד חודש מרץ 2018. כיום דקסיה ישראל פועל כבנק בלא גרעין שליטה.
הובלת מימון הרשויות המקומיות הוא ה-DNA של הבנק.

דירוג החברה
הבנק מדורג על ידי “Standard & Poor’s Maalot”, חברה ישראלית לדרוג ניירות ערך, אשר העניקה לבנק דרוג ilAA / Watch Pos.

יעדים אסטרטגיים
בשנת 2017 אישר דירקטוריון הבנק תכנית אסטרטגית חדשה שלאחר השלמת יישומה, צפויה התשואה על ההון לעמוד, בממוצע בשנים 2019 עד 2021, על למעלה מ-10%. זאת לצד המשך הובלה של הבנק במדדים פיננסים עיקריים: יעילות תפעולית, איכות תיק האשראי והלימות ההון.

כמו כן, התכנית צפויה לשמר ולחזק את מעמד הבנק כבנק הבית של הרשויות המקומיות תוך הרחבת הפעילות לתחומים חדשים.

האסטרטגיה העסקית של הבנק כוללת גם הרחבת תחומי הפעילות של מתן אשראי לסקטורים נוספים, בעיקר בעלי זיקה למגזר הציבורי, לרבות מימון תשתיות, מימון נדל”ן מניב המושכר לגופים ציבוריים, מימון עסקאות ליסינג ומימון עסקאות רכישת אמצעי תחבורה ציבורית.
לפרטים נוספים בדבר התכנית האסטרטגית של הבנק ראו דיווחים מידיים שפרסם הבנק, לרבות מצגת שפורסמה ביום 12 בנובמבר 2017.

אולי יעניין אותך גם


חוקיותה של הזכות להכרזה על סכסוך עבודה – בנימין (בני) מ. כהן ושות'

הזכות להכרזה על סכסוך עבודה אינה רק זכות חוקית המעוגנת בסעיף 5 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז – 1957. זוהי זכות עם היבטים חוקתיים מובהקים. וחוקתיותה משפיעה גם על פרשנות הזכות החוקית של הכרזה על סכסוך עבודה.
ההכרזה על סכסוך עבודה הינה הביטוי הממשי והמוחשי של זכות ההתארגנות, הזכות למשא ומתן קיבוצי, הזכות לשביתה, הזכות לכבוד והזכות לעבוד.