BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין איכות הסביבה

ייצוג חברות בנושאי סביבה, ליווי רגולטורי של פעילות תעשייתית ומסחרית.

** במהלך שנת 2022 משרד תדמור לוי ומשרד יגאל ארנון התמזגו, השפעות המיזוג יבואו לידי ביטוי בדירוג הבא.

** בתחילת שנת 2022 מיזג לשורותיו משרד נשיץ ברנדס אמיר את משרד לאמעי, סידר, רהט, צידון, פינק.