BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין מלונאות

ייצוג בעלי בתי מלון ו/או רשתות בתי מלון בביצוע עסקאות רכש או חתימה על הסכמי ניהול וכן בליווי שוטף.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.