BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין הגבלים עסקיים

ייצוג חברות מסחריות בכל הביטי ההגבלים העסקיים (כגון מיזוג ורכישה, הקמת מיזמים משותפים, מונופול הסדרים כובלים ודברים נוספים)

** במהלך שנת 2022 משרד תדמור לוי ומשרד יגאל ארנון התמזגו, השפעות המיזוג יבואו לידי ביטוי בדירוג הבא.

** בתחילת שנת 2022 מיזג לשורותיו משרד נשיץ ברנדס אמיר את משרד לאמעי, סידר, רהט, צידון, פינק.