BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין בריאות

ייצוג גופים מוסדיים כגון בתי חולים וקופות חולים בכל ההסכמים ובייצוג בבתי משפט

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.