BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין גבייה והוצאה לפועל

ייצוג גופים מסחריים מול חייבים, הליכי גביית חובות והוצאה לפועל

** במהלך שנת 2022 משרד תדמור לוי ומשרד יגאל ארנון התמזגו, השפעות המיזוג יבואו לידי ביטוי בדירוג הבא.