BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין הסדרי חוב

ייצוג מחזיקי אגרות חוב מוסדיים ופרטיים בהשגת הסדר חוב והחלתם. ייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים להסדרי חוב