BDI

שירותים

שרותי בריאות

דירוג 2020 שם חברה לוגו
1 שירותי בריאות כללית
2
מכבי שירותי בריאות
3 מאוחדת
4 לאומית שירותי בריאות
5 אסותא מרכזים רפואיים
6 ש ח ל טלרפואה (שח"ל)♦
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים