BDI

תעשייה

אנרגיה חלופית וסולארית

דירוג 2018 שם חברה לוגו
דירוג 2018 שם חברה לוגו
1 אורמת טכנולוגיות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2 או. פי. סי. אנרגיה
3 אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות
4 ורידיס איכות הסביבה - אנרגיה ושירותים (לשעבר ואוליה)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים