BDI

מסחר

עץ מסחר

דירוג 2016 שם חברה
1
אורדילן חברה ליבוא ושיווק
2 בירמן עצים ופירזול
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 אשדוד סחר עץ
4 לבידי לביא מסחר ושווק
5 אינטרלן
6 דוד שטסל ושות
7 סגול שיווק והשקעות
8 ברותים שיווק
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש