BDI

מסחר

חומרי חשמל

דירוג 2020 שם חברה
1 ארכה
2 חשמל ישיר
3 יאיר דוחובני כבלים
4 י. קשטן חומרי חשמל
5 ניצן פרידברג
6 אורות העמקים- חב' לשיווק ויבוא חומרי חשמל
7 לוחות רודוב
8 ציוד מוצרי חשמל לתעשייה אשקלון
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש