BDI

מסחר

חומרי חשמל

דירוג 2019 שם חברה לוגו
דירוג 2019 שם חברה לוגו
1 ארכה
2 חשמל ישיר רשת שיווק לציוד חשמל
3 יאיר דוחובני כבלים
4 י. קשטן חומרי חשמל
5 ניצן פרידברג
6 אורות העמקים- חב' לשיווק ויבוא חומרי חשמל
7 לוחות רודוב
8 ציוד מוצרי חשמל לתעשייה אשקלון
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים