BDI

הכי טוב לעבוד

תשתיות לאומיות- הכי טוב לעבוד

דירוג 2018 שם חברה
דירוג 2018 שם חברה
1
חברת החשמל לישראל○
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2 מקורות חברת מים○
3
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה○
4 דואר ישראל○
5 דרך ארץ הייווייז
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים