BDI

רואי חשבון

ייעוץ כלכלי

בדיקות היתכנות ובדיקות כדאיות כלכליות, הערכות שווי, חוות-דעת מומחה לצרכים כלכליים, ייעוץ למימון פרויקטים, ליווי בתהליכי מו"מ, הכנת תכניות עסקיות, ובדיקת נאותות.

 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש