BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2017 שם חברה
1 קבוצת עזריאלי
2 קבוצת דלק
3 החברה לישראל
4 קבוצת אריסון
5 פ.י.ב.י. אחזקות
6 חברת השקעות דיסקונט
- אי די בי חברה לפיתוח
7 אלרוב נדל"ן ומלונאות
8 השקעות מפעלי פדרמן
9 כלל תעשיות
10 קנון הולדינגס
11 כלכלית ירושלים
12 ערד השקעות ופתוח תעשיה
-
שיכון ובינוי
13 אלקו
14 אלון רבוע כחול ישראל
- דרבן השקעות
15 כנפיים אחזקות
16 חברת הכשרת הישוב בישראל
17 מבטח שמיר אחזקות
18 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
19 קבוצת שלמה
20 צור שמיר אחזקות
21 קבוצת אמפא
22 קרור אחזקות
23 קבוצת יורוקום
- אלרון תעשיה אלקטרונית
24 קרדן יזמות
25 אפקון החזקות
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 קבוצת קרדן