BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2015 שם חברה
דירוג 2015 שם חברה
1 החברה לישראל
2 קבוצת עזריאלי
3 קבוצת דלק
4 קבוצת אריסון
5 פ.י.ב.י. אחזקות
6 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
7 קנון הולדינגס
8 חברת השקעות דיסקונט
9 אלון חברת הדלק לישראל
10 כלל תעשיות
11 אלרוב נדל"ן ומלונאות
- אי די בי חברה לפיתוח
12 השקעות מפעלי פדרמן
13 כלכלית ירושלים
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
14 ערד השקעות ופתוח תעשיה
-
שיכון ובינוי
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
15 אלקו
- דרבן השקעות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
16 חברת הכשרת הישוב בישראל
17 קבוצת יורוקום
18 קבוצת שלמה
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
19 מבטח שמיר אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
20 קרור אחזקות
21 קבוצת אמפא
22 כנפיים אחזקות
23 קבוצת קרדן
24 קרדן יזמות
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
25
אפקון החזקות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 המשביר 365 החזקות בע"מ
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים