BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2017 שם חברה
1 קבוצת דלק
2 פ.י.ב.י. אחזקות
3 קבוצת אריסון
4 החברה לישראל
- אי די בי חברה לפיתוח
5 חברת השקעות דיסקונט
6 קבוצת עזריאלי
7 קנון הולדינגס
8 כלכלית ירושלים
9 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
-
שיכון ובינוי
10 קבוצת יורוקום
11 אלרוב נדל"ן ומלונאות
12 צור שמיר אחזקות
13 כלל תעשיות
14 השקעות מפעלי פדרמן
15 כנפיים אחזקות
16 קבוצת שלמה
17 אלקו
18 אלון רבוע כחול ישראל
19 ערד השקעות ופתוח תעשיה
20 חברת הכשרת הישוב בישראל
- דרבן השקעות
21 קבוצת קרדן
22 קבוצת אמפא
23 מבטח שמיר אחזקות
24 אפקון החזקות
25 קרדן יזמות
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 קרור אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית