BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1 קבוצת דלק
2 פ.י.ב.י. אחזקות
3 קבוצת אריסון
4 החברה לישראל
- אי די בי חברה לפיתוח
5 חברת השקעות דיסקונט
6 קבוצת עזריאלי
7 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
8 כלכלית ירושלים
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
9 קנון הולדינגס
10 אלון חברת הדלק לישראל
-
שיכון ובינוי
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
11 קבוצת יורוקום
12 אלרוב נדל"ן ומלונאות
13 כלל תעשיות
14 השקעות מפעלי פדרמן
15 אלקו
16 קבוצת שלמה
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
17 ערד השקעות ופתוח תעשיה
18 חברת הכשרת הישוב בישראל
19 קבוצת קרדן
- דרבן השקעות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
20 קבוצת אמפא
21 כנפיים אחזקות
22 קרדן יזמות
23 מבטח שמיר אחזקות
24
אפקון החזקות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
25 המשביר 365 החזקות בע"מ
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 קרור אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים