BDI

החזקה

מדורגות לפי ההון העצמי ולפי סך הנכסים .בטבלאות הדירוג ניתן למצוא בנוסף מידע על גובה ההכנסות של חברות האחזקה, הבעלות שלהן, הענפים העיקריים בהן פעילות החברות וגם את שמות החברות המרכזיות בהן מחזיקה חברת ההחזקה.