BDI

בתי השקעות

בתי השקעות״ דורגו בשלושה דירוגים, שני דירוגים על פי ערך הנכסים המנוהלים, האחד ערך נכסים כולל קופות גמל-כללי, והשני ערך נכסים ללא קופ״ג, ודירוג שלישי על פי ערך קרנות הנאמנות.